ضمن تشکر از شما برای قبول زیرنویس این فیلم
زیرنویس های انگلیسی مناسبی ازش منتشر شده
http://subscene.com/subtitles/the-giver
چقدر خوب میشد که زودتر کار ترجمه این فیلم انجام میشد