حقیقتا فکر نمی کردم گوش‌بُری آمریکایی این قدر فروش داشته باشه.