شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :52952_(12):
  52952 (12)
  52952 (12)
 • :ddg:
  Ddg
  Ddg
 • /23/
  23
  23
 • :55:
  55
  55
 • :78:
  78
  78
 • :74172_gholi_daman:
  74172 Gholi Daman
  74172 Gholi Daman
 • :Arad6:
  :Arad6:
  :Arad6:
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :67:
  67
  67
 • :4382_11111:
  4382 11111
  4382 11111
 • cowboysmile
  cowboysmile
  cowboysmile
 • :1:
  1
  1
 • :33:
  33
  33
 • :58462_gholi_huge:
  58462 Gholi Huge
  58462 Gholi Huge
 • :iranbb_bandari:
  Iranbb Bandari
  Iranbb Bandari
 • /22/
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • /77/
  77
  77
 • :76012_for_you:
  76012 For You
  76012 For You
 • :Arad5:
  :Arad5:
  :Arad5:
 • /11/
  11
  11
 • :43:
  43
  43
 • :66:
  66
  66
 • :6352_gholi_motori_&
  6352 Gholi Motori & Sorati
  6352 Gholi Motori & Sorati
 • :Amigo:
  :Amigo:
  :Amigo:
 • :32:
  32
  32
 • :56562_ghati1:
  56562 Ghati1
  56562 Ghati1
 • :61312_1111:
  61312 1111
  61312 1111
 • /21/
  21
  21
 • :53:
  53
  53
 • :76:
  76
  76
 • :55102_(19):
  55102 (19)
  55102 (19)
 • :Arad4:
  :Arad4:
  :Arad4:
 • /10/
  10
  10
 • :42:
  42
  42
 • :65:
  65
  65
 • :12942_(36):
  12942 (36)
  12942 (36)
 • VV7
  VV7
  VV7
 • :31:
  31
  31
 • :59292_(5):
  59292 (5)
  59292 (5)
 • :55342_(69):
  55342 (69)
  55342 (69)
 • :Arad15:
  :Arad15:
  :Arad15:
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :75:
  75
  75
 • :10092_eival_gholi:
  10092 Eival Gholi
  10092 Eival Gholi
 • :Arad3:
  :Arad3:
  :Arad3:
 • :9:
  9
  9
 • :41:
  41
  41
 • :64:
  64
  64
 • :18672_bandari:
  18672 Bandari
  18672 Bandari
 • VV5
  VV5
  VV5
 • :30:
  30
  30
 • :60012_dastshoi:
  60012 Dastshoi
  60012 Dastshoi
 • :63342_(3):
  63342 (3)
  63342 (3)
 • :Arad13:
  :Arad13:
  :Arad13:
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :74:
  74
  74
 • :11192_gholi2:
  11192 Gholi2
  11192 Gholi2
 • :Arad2:
  :Arad2:
  :Arad2:
 • :8:
  8
  8
 • :40:
  40
  40
 • :61:
  61
  61
 • :23352_dr_gholi:
  23352 Dr Gholi
  23352 Dr Gholi
 • VV8
  VV8
  VV8
 • :29:
  29
  29
 • :39392_gambo:
  39392 Gambo
  39392 Gambo
 • :73182_(59):
  73182 (59)
  73182 (59)
 • :Arad12:
  :Arad12:
  :Arad12:
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :73:
  73
  73
 • :17402_(64):
  17402 (64)
  17402 (64)
 • =))
  =))
  =))
 • :7:
  7
  7
 • :39:
  39
  39
 • :60:
  60
  60
 • :24812_gholi_jaz:
  24812 Gholi Jaz
  24812 Gholi Jaz
 • VV12
  VV12
  VV12
 • /28/
  28
  28
 • :46162_gholi_chomagh
  46162 Gholi Chomagh
  46162 Gholi Chomagh
 • :73542_eynak:
  73542 Eynak
  73542 Eynak
 • :Arad11:
  :Arad11:
  :Arad11:
 • :17:
  17
  17
 • :49:
  49
  49
 • VV6
  VV6
  VV6
 • :16342_ehem:
  16342 Ehem
  16342 Ehem
 • :Arad1:
  :Arad1:
  :Arad1:
 • :6:
  6
  6
 • :38:
  38
  38
 • :59:
  59
  59
 • :40672_delet_besoze:
  40672 Delet Besoze
  40672 Delet Besoze
 • VV11
  VV11
  VV11
 • /27/
  27
  27
 • :19482_eva:
  19482 Eva
  19482 Eva
 • :79382_doset_daram:
  79382 Doset Daram
  79382 Doset Daram
 • :Arad10:
  :Arad10:
  :Arad10:
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :71:
  71
  71
 • :6322_bi_dandon:
  6322 Bi Dandon
  6322 Bi Dandon
 • :Arad:
  :Arad:
  :Arad:
 • :5:
  5
  5
 • :37:
  37
  37
 • :48642_gholi_cowboy:
  48642 Gholi Cowboy
  48642 Gholi Cowboy
 • VV9
  VV9
  VV9
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :23212_(2):
  23212 (2)
  23212 (2)
 • :81872_ghayem:
  81872 Ghayem
  81872 Ghayem
 • :Arad9:
  :Arad9:
  :Arad9:
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :70:
  70
  70
 • :262_gholi_shomakher
  262 Gholi Shomakher
  262 Gholi Shomakher
 • Cowboysmiley
  Cowboysmiley
  Cowboysmiley
 • :4:
  4
  4
 • :36:
  36
  36
 • :43272_gholi_gitar_k
  43272 Gholi Gitar Khanande
  43272 Gholi Gitar Khanande
 • :6821884133976683394
  68218841339766833944
  68218841339766833944
 • :25:
  25
  25
 • :57:
  57
  57
 • :20012_doset_nadaram
  20012 Doset Nadaram
  20012 Doset Nadaram
 • :84762_(24):
  84762 (24)
  84762 (24)
 • :Arad8:
  :Arad8:
  :Arad8:
 • :14:
  14
  14
 • :46:
  46
  46
 • :69:
  69
  69
 • :3122_(14):
  3122 (14)
  3122 (14)
 • wantedcowboy
  wantedcowboy
  wantedcowboy
 • :3:
  3
  3
 • :35:
  35
  35
 • :54122_badkonak:
  54122 Badkonak
  54122 Badkonak
 • :8125383612349730489
  81253836123497304893
  81253836123497304893
 • /24/
  24
  24
 • :56:
  56
  56
 • :101:
  101
  101
 • :85642_efand:
  85642 Efand
  85642 Efand
 • :Arad7:
  :Arad7:
  :Arad7:
 • /13/
  13
  13
 • :45:
  45
  45
 • :68:
  68
  68
 • :2542_gholi_bye_bye:
  2542 Gholi Bye Bye
  2542 Gholi Bye Bye
 • :Duel:
  :Duel:
  :Duel:
 • :2:
  2
  2
 • :34:
  34
  34